Pozvánka na 13. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 26. dubna v 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva. Program jednání je následující:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o nočním klidu
6. Záměr prodeje pozemků č. 295/2 k. ú. Vřesina u Bílovce a 297/2 k. ú. Vřesina u
Bílovce
7. Dodatek č. 3 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Vřesina a městem Klimkovice
k zabezpečení úkolů obecní policie.
8. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou – oblast Bílovecko
9. Rozpočtové opatření č. 1/2017
10. Koupě pozemku parc. č. 291/2 k. ú. Vřesina u Bílovce
11. Schválení konceptu zdravotního střediska
12. Zápisy KV obce
13. Zápisy FV obce
14. Volba člena KV
15. Směrnice rady o veřejných zakázkách malého rozsahu
16. Úkoly pro FV a KV
17. Zpráva o činnosti rady obce
18. Diskuze
19. Závěr

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017

Zastupitelstvo obce v čele s novou radou obce schválilo rozpočet na rok 2017 a obec již tak není v rozpočtovém provizoriu. Opoziční zastupitelé nešetřili kritikou vůči nové koalici a také bývalému starostovi Ing. Jiřímu Kopeňovi, který nyní figuruje jako poradce obecního úřadu.

Videozáznam z jednání zveřejnil informační web iVřesina.cz:

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Napsat komentář

Pozvánka na 12. jednání zastupitelstva obce

Ve středu 15. března 17:00 hod. se v Domě zahrádkářů uskuteční jednání obecního zastupitelstva, kde se bude mimo jiné schvalovat rozpočet na rok 2017. Program jednání je následující:

 1. Zahájení, slib nového zastupitele
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba návrhové komise
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Schválení rozpočtu na rok 2017
 6. Schválení dotací spolkům a sportovním organizacím
 7. Koupě pozemku p.č. 291/1 k.ú. Vřesina u Bílovce od paní Zemanové
 8. Koupě části pozemku 81/3 k.ú. Vřesina u Bílovce od pana Martina Bzonka
 9. Volba předsedy KV
 10. Určení místostarosty zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti
 11. Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2018 a 2019
 12. Stanovení výše odměn předsedy KV a nového zastupitele
 13. Diskuse
 14. Závěr
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Nové vedení obce zveřejnilo návrh opraveného rozpočtu na rok 2017

Nová obecní rada tento týden zveřejnila návrh opraveného rozpočtu na rok 2017.

Na straně příjmů došlo pouze ke kosmetickým úpravám a plánované příjmy byly zvýšeny o 181 000 kč díky vyšším neinvestičním transferům ze státního rozpočtu. Strana výdajů doznala mnohem větších změn a mezi ty největší patří tyto:

 • Silnice   +1 460 000 kč
 • Ostatní záležitosti poz. komunikací   -3 310 000 kč
 • Ostatní činnosti ve zdravotnictví   -3 540 000 kč
 • Sběr a svoz kom. odpadů   -3 540 000 kč
 • Požární ochrana   -3 250 000 kč

Celkově klesly plánované výdaje na 42 392 108 kč, tedy o rovných 12 007 892 kč oproti původnímu návrhu bývalé rady. Rozpočtová položka obecní policie zůstala stále stejná (2 136 000 kč), ale podle zákulisních informací probíhají jednání s Klimkovicemi o možnostech omezení služby našich strážníků na území města Klimkovic.

Plánovaná investice do nového zdravotnického střediska klesla téměř na polovinu, ale stále se jedná o poměrně velkou částku, kterou obec zamýšlí investovat do nemovitosti, jenž má být využívána pro podnikatelské aktivity lékařů. Nové vedení obce by mělo jasně specifikovat návratnost těchto veřejných prostředků, jelikož právě tato investice byla jedním z hlavních důvodů pro odvolání bývalé rady obce.

Detailní porovnání návrhu rozpočtu bývalé a nové obecní rady si můžete prohlédnout zde (MS Excel)

Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Otevřený dopis obecního zastupitele

Petr Řeháček náš požádal o zveřejnění otevřeného dopisu, který si můžete přečíst zde.

Rubriky: K zamyšlení | Napsat komentář

Starostka obce byla zastupitelstvem odvolána

Starostka obce Ing. Michaela Roubíčková byla dnes na jednání zastupitelstva odvolána společně s radními Ing. Vítězslavem Martiníkem, Ing. Miloslav Bocanem a Mgr. Petrem Návratem.

Zdroj: www.iVresina.cz

Novou starostkou byla zvolena Jitka Kozelková a zastupitelsto rozhodlo o navýšení počtu místostarostů na 2. Ke stávajícímu místostarostovi Pavlu Pokornému byl zvolen Ing. Jiří Augustin s tím, že výše odměny pro místostarostu si rozdělí na polovinu. Dalšími členy rady byli zvoleni Ing. Martin Lička a Prof. Vladimír Vašinek.

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | 1 komentář

Pozvánka na náhradní 11. jednání zastupitelstva obce

V pondělí 6.2. od 17 hod. se v domu Zahrádkářů uskuteční náhradní 11. jednání zastupitelstva obce s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zastupitelstvo obce Vřesina odvolává dle § 84 odst. 2 písmene m) zákona 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů pana/paní ……………………………….. z rady obce Vřesina.
5. Zastupitelstvo obce Vřesina volí starostou obce Vřesina pana…………………………..
6. Zastupitelstvo obce Vřesina volí místostarostou obce Vřesina pana/paní…………………………….
7. Zastupitelstvo obce Vřesina volí členem rady obce Vřesina pana/paní…………………………….
8. Závěr
Rubriky: Důležité infomace z úřední desky | Napsat komentář

Omluva zastupitelům obce nesedícím v radě

Včera jsme na tomto blogu zveřejnili článek, ve kterém jsme neštastně nařkli zastupitele a radní, přítomné na včerejším jednání obce, z toho, že svým jednáním chtějí dosáhnout jen na další odměny a mzdy od obce (za členství v radě a starostování). Redakce měla na mysli pouze ty zastupitele, kteří jsou radními a nikoliv zastupitele mimo radu obce (ti by o odměnu mohli přijít pouze tehdy, kdyby sami složili mandát).

Tímto se omlouváme všem zastupitelům nesedícím v obecní radě za tuto neštastnou formulaci a také všem čtenářům. Chyba v článku byla opravena.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Zastupitelstvo zrušeno, jak z rozpočtového provizoria starostka nenavrhla a neřeší!

Dnešní opět historicky nejkratší zastupitelstvo proběhlo za necelou minutu prohlášením starostky obce o neusnášení se schopnosti.

Je s podivem, že zastupitelé a radní, kteří již přes měsíc šíří podivné zvěsti o nemožnosti pracovat, nemožnosti čerpat dotace (vzácná shoda některých zastupitelů a radních na tomto matení veřejnosti) a málem kolapsu školy a školky, nepřišli ani jeden s návrhem svolat hned zastupitelstvo pro řešení rozpočtu obce. Seděli a nepromluvili ani slovo, přitom měli asi největší účast občanů za volební období.

Místo řešení problémů  starostka   prodlužuje agónii vedení obce a neřeší skutečný problém obce – ROZPOČET a strategii!

Zřejmě je pro dnešní přítomné radní důležitější další měsíc za odměnu a mzdu od obce.

Smutné a nekoncepční, ale po zveřejnění výhrůžek od radních radnímu obce je to již pochopitelné a očekávatelné. Je vidět, oč tu jde.

Takže opět jednoduchá rada radě a starostce obce, svolejte zastupitelstvo v co nejkratším termínu, není třeba čekat dalších 15 dní a spoléhat se na další měsíc!

Stanovisko ODS Vřesina

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Otevřený dopis 8 zastupitelů

Vážení spoluobčané a kolegové zastupitelé,
vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti se svoláním zastupitelstva obce Vřesina na pondělí 23.1.2017, cítíme za povinnost informovat Vás o nově vzniklých skutečnostech.
Zastupitelé za hnutí Otevřená radnice si byli vědomi, že současné problémy rady obce Vřesina, které vyústily až v neschválení rozpočtu na rok 2017, je potřeba urychleně řešit. Toto mělo být úkolem rekonstruované rady obce, která by nový návrh rozpočtu předložila po společné diskuzi občanům a zastupitelům. Z toho důvodu jsme dne 2.1.2017 zažádali o svolání zasedání zastupitelstva obce v co nejkratším možném termínu.
Paní starostka, v souladu se zákonem, využila daných lhůt a svolala zasedání zastupitelstva obce na poslední možný termín, tj. 23.1.2017. Bohužel v tomto nejzazším termínu se několik zastupitelů předem omluvilo a na zasedání nemůže dorazit. Jelikož věříme, že u tak závažného hlasování, jako je volba nových radních, musí být přítomni všichni zastupitelé bez výjimky, požádali jsme dne 16.1.2017 starostku obce o odložení námi svolaného zastupitelstva z tohoto nešťastného termínu, k čemuž jsme přiložili podpisy nadpoloviční většiny zastupitelů. Žádost o naleznete v příloze tohoto článku.
Vzhledem ke kvapně se blížícímu termínu svolaného zasedání zastupitelstva, výše uvedeným skutečnostem a zamítavé reakci ze strany vedení obce na naši žádost, bychom rádi občany informovali, že se my, v dopise uvedení a podepsaní zastupitelé, z pondělního zasedání omluvíme. Schůze zastupitelů tímto nebude usnášeníschopná a měla by být zrušena. V souladu se zákonem pak bude zvolen náhradní termín. Věříme, že naše nepřítomnost nebude využita k osobním útokům, kterým se nebudeme moci bránit.
Všem občanům se tímto za způsobené zmatky hluboce omlouváme a věříme, že celá záležitost bude dotažena do konce ku prospěchu naší obce na dalším řádném zasedání zastupitelstva.

Vaši zastupitelé

Rubriky: K zamyšlení | 2 komentáře