Rozhodující krok vpřed na Cypkach

Začátkem ledna se v zahradkařu uskutečnilo veřejné setkání všech pozvaných dotčených vlastníků nemovitostí a občany, kteří dali podnět na obecní úřad, zemědělci, kteří na Cypkach hospodaří a zástupci obce. Setkání mělo vyřešit jak naložit s vodní erozí v dané lokalitě. Pozemky ve vlastnictví obce jsou nyní bez pachtu a část využívají obyvatelé k chovu hospodářských zvířat a k zahradničení. Jsem opravdu rád, že místní ještě chovají kury a pěstují kobzole, protože i tyto činnosti pomáhají krajině. Z pohledu enviromentálního je záslužné, že obec tyto aktivity podporuje a umožňuje svým občanům využívat bezplatně části svých pozemků.

Na setkání jsem účastníkům nastínil různé možnosti řešení vodní eroze na Cypkach. Po diskuzi si sami obyvatelé zvolili, co by za domy chtěli mít a zároveň je opatření ochránilo před erozí. Po žních budou obecní pozemky geodety zaměřeny, vytyčeny a nejvhodnějším místě bude zbudován průleh. Průleh je malá dlouhá hrázka, asi metr vysoká, která je zbudována z okolního materiálu a táhne se po vrstevnici. Následně pozemky budou osety travní směsí a na podzim vysázen ovocný sad. Vzniklý obecní sad bude mít spoustu přínosů: protierozní, a to jak vodní, tak větrné, zadržení vody v krajině, izolační zeleň proti hluku z Rudné, produkce ovoce obyvatelům, vytvoření úkrytů mnoha různým živočichům atd. Rada obce také bude apelovat na místně hospodařícího zemědělce, který je dle LPIS veden v dané lokalitě, aby vytvořil biopás od cesty podél zahrad až k budoucím obecnímu sadu. Na podzim 2020 se obyvatelé mohou těšit na nový obecní sad na Cypkach.

radní za ODS Bc. Petr Lička

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny

Vodní eroze na Cypkach

Někteří obyvatelé ulice Vřesová byli koncem srpna postiženi splavením ornice z obecních pozemků parcelního čísla 1698/25 a 1698/5. Byla to ta velká ulicha, kdy v parku u hasičárny spadl strom na rodinný dům, nebo došlo k zaplavení cesty u hnojišťa. Bylo to v období, kdy se seje řepka, tudíž také došlo k souhře dvou významných faktorů. První je, že spadlo velké množství srážek v malém časovém úseku na poměrně malé území. Kdy tyto srážky byly opravdu velmi intenzivní. Na Mezihořu a na lazňach padaly dokonce krupy. Druhý faktor je, že tyto srážky přišli v době, kdy je pole čerstvě oseto. Když je pole čerstvě oseto, je to období, kdy je pole nejnáchylnější na vodní erozi. Není vyvinut porost, který funguje jako kryt a kořenový systém rostlin neváže ornici. Účinek se násobil a bylo.

Sami zasažení obyvatelé kontaktovali radnici, aby vzniklou situaci řešila a rada obce pověřila mne. Já a Jirka Augustin jsme provedli prohlídku na místě samém a vše nafotili. Fotografie erozních rýh a splavené ornice byly zaslány Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Ostrava.

Řešením je vybudovat přirozené protierozní opatření na pozemcích v majetku obce Vřesina, p.č. 1698/25 a 1698/5. 1. vybudování jednoduchého průlehu dle terénu – což je jednoduchá hrázka navršená z okolního materiálu do výšky cca 1m, šířka základny cca 1 m a v průběhu po vrstevnici. 2. zatravnění průlehu a prostoru pod průlehem 3. podpora využití území k zahradkářským či sadovnickým účelům obyvatel, podpora chovu domácího zvířectva a včel – již v současné době je část pozemku 1698/5 využívána obyvateli ulice Vřesová. Chov kur, kraliku … a zahradkařeni má na dědině a v krajině svoji tradici a nezastupitelné místo. 4. vysazení dřevin a keřů

V současné době obdrželi dotčení vlastníci nemovitostí dopis s pozvánkou na informativní schůzku v záležitosti ,,vodní eroze na Cypkach“. Na této schůzce bude celá záležitost diskutována s dotčenými obyvateli a majiteli okolních nemovitostí. Pokud by měl kdokoliv zájem na tuto schůzku přijít, tak se uskuteční ve středu 8. ledna 2020, v 18:00 hodin, v Zahradkařu.

Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Zasaď si svůj strom

Zdravím všechny obyvatele Vřesiny,

včera večer dorazilo 105 kusů stromků ovocných dřevin, které jsou řádně založeny do země a připraveny na výsadbu ,, Zasaď si svůj strom“. Jedná se o 25 kusů jabloní, 25 kusů hrušní, 25 kusů třešní a 5 kusů višní. U každého druhu se vždy jedná o několik různých krajových odrůd. U některých třešní se dokonce jedná o rouby starých odrůd, které ani odborníci z oboru pomologie nedokázali určit a jsou označeny pouze lokalitou, např. CHKO Poodří. Leták akce

Program akce Zasaď si svůj strom.

Sraz je určen na křižovatce pěšiny Kaménky a ulice Selské.

08:00 – Zahájení (starosta), zasazení prvního stromu, odborná instruktáž sadby (pan Jiří Jílek)

-          Kratičký proslov a poděkování (Bc. Petr Lička)

Vlastní výsadba:

Vlastníkům okolních pozemků, kteří projevili zájem si zasadit strom u svého pozemku, půjdou s Petrem Ličkou na určené místo. Ostatní účastníci započnou sadit stromy na dané místa dle seznamu.

Pokud půjde vše hladce mělo by býti hotovo ve 13:00. Během výsadby bude pro účastníky připraveno občerstvení.

12:00 – 13:00 předpokládaný konec výsadby. Je nutno vše uklidit. Poté bude přesun do zahradkáře, kde bude připraven odpolední program.

16:00 Zahájení odpoledního programu v Zahradkařu

Přednáška o ovocných dřevinách – Mgr. Radim Lokoč, PhD. – pomolog, ZO Český svaz ochránců přírody Slezské odrůdy, z.s. – přednáška s projekcí

Projekce pořadu o stávající krajině na Moravě, kde přetrvaly tradice a tradiční způsoby hospodaření.

Představení projektů, které se týkají oblasti životního prostředí, které plánuje rada obce v roce 2020. A to zejména problematika vodní eroze v lokalitě Cypky, která vzešla na popud občanů obce. Občanům bude také přednesen plán pokračování cesty Kaménky směrem k rybníku v Ošu. Diskuze k tématu životního prostředí v naší obci mezi kopci.

Při příležitosti 80. let od násilného potlačení studentských demonstrací a zavření česky vyučujících vysokých škol v protektorátu Čechy, Morava a Slezsko, je možnost si z archivu Paměti Národa pustit příběh Vojmíra Srdečného. Příběh VŠ studenta roku 1939.

Během celého odpoledního programu bude drobné občerstvení zajištěno.

Po skončení programu je volná zábava :)

Každý účastník dostane stromek, kůly, atd… rozhodnutím rady obce Vřesina zdarma.

Tato společenská akce se koná za každého počasí!! Pouze krutý mráz nebo metr sněhu nás může zastavit. Bude sice k dispozici zdarma čaj, rum či horká polévka, ale i tak je nutno přizpůsobit oděv povětrnostním podmínkám. Pokud by opravdu počasí nepřálo a byl by krutý mrz či metr sněhu, akce bude přeložena na jaro.

Zájemci o výsadbu se mohou hlásit na email petr@frrr.cz, na facebooku skupiny Vřesina pod příspěvek nebo pomocí SMS na telefon 606 666 383. Pokud by se chtěl někdo na cosik  optat, tak ať ani chvilu nevaha a zavola na telefon. Princip je jednoduchý, jeden strom jedno jméno nebo rodina a pouze pro obyvatele s trvalým bydlištěm v naší obci mezi kopci. A v případě velkého zájmu bude seznam sestaven dle data a času doručení.

Pozor! K dispozici v tuto chvíli je zatím pouze 50 kusů stromků!

Bude druhá vlna, ale s menším počtem kusů.

Každý strom bude důsledně označen v dokumentaci druhem, odrůdou a sadbařem a na místě samém číslem. Podle přesné výsadby bude zhotovena tabule, kde budou vyznačeni jednotliví sadbaři, či rodiny sadbařů a jaký druh a odrůdu zasadili.

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Obecní BRKO finišuje

Vážené spoluobčané,

mnozí z vás jistě zaznamenali, že se po obci již objevili kontejnery na BRKO (Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad). Jsou umístěné na horním konci ulice Topolové, na Hadím Kopci vedle sběrného místa odpadů, v areálu hasičárny a na parkovišti u hřbitova. Vždy jeden na větve a druhý na ostatní bioodpad. V předchozích letech, když byly umístěny kontejnery jen u hasičárny platila obecní kasa cca 400 kč/ 1 m3. U výběrového řízení, které letos proběhlo byla nejvyšší nabídka o od společnosti OZO Ostrava (290 Kč/ 1 m3) a nejnižší od Kompostárny Vřesina za 100 Kč/ 1 m3. Je také na místě zmínit, že bylo pořízeno 10 kusů kontejnerů a traktorový nosič kontejnerů. To vše v hodnotě okolo půl milionu korun, přičemž zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu na rok 2019 750.000,- Kč na tyto stroje.

Soustřeďování, svoz a likvidace BRKO na uzemní obce Vřesina, jak se oficiálně tato akce jmenuje, vstoupila do poslední fáze a to je již týden běžící plný provoz.

Mezi lidmi panovaly obavy, že občané Vřesiny nebudou respektovat principy třízení odpadů a budou házet do BRKO kontejnerů kde co. Proto vám s radostí mohu oznámit, že až na jednu smutnou výjimku, se tak neděje. Patří vám všem za to velký dík. Šetříte spoustě lidem starosti, práci a finanční prostředky obce – nás všech. Vážení spoluobčané, pokud budete mít v této záležitosti jakýkoliv námět, připomínku nebo dotaz, neváhejte kontaktovat obecní úřad. Rada obce také moc děkuje za pozitivní reakce, které dorazily na obecní úřad.

Chceme lepší Vřesinu

Za radu obce Vřesina Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Zasaď si svůj strom aneb 30 let po revoluci vrací ODS Vřesina tvář krajině

Nazdar Vřesiňaci, včera se konalo další zastupitelstvo, které řešilo spoustu záležitostí, ale velmi přiblížilo vyřešení dvou velkých problémů.

Přístup k rybníku v Ošu

Že obecní rybník je bez přístupu je věc všeobecně známá a svým zvolením do rady obce jsem se tuto dlouhodobě neřešenou situaci rozhodl vyřešit. Jediný možný přístup je od bývalého kolchozu. Zastupitelstvo obce rozhodlo o koupi pozemku, který s touto přístupovou cestou sousedí. Proč zastupitelstvo rozhodlo o koupi tohoto pozemku?

Zde je výsledek a odpověď……….

ZASAĎ SI SVŮJ STROM …….. dne 16.11.2019 se bude konat tato veřejná akce za každého počasí, jedinými úskalími mohou býti sníh a mráz. Vše spočívá v tom, že podél obecní polní cesty od kolchozu ku tuzeksu a poté dále do Kamenek budou vysázeny vysokokmenné ovocné dřeviny a to v šestimetrovém sponu. Bude vysázeno cca sto kusů ovocných stromů místních starých odrůd, kdy konkrétní druhy budou konzultovány s pomologem a možnostmi ovocných školek v okolí. Vysázené stromky budou opatřeny chráničky proti okusu zvěří.

Samotné výsadbě bude předcházet vytyčení a předání hranic dotčených pozemků. Toto je nesmírně důležitá věc, protože se dotýká práv okolních majitelů, kterým tímto děkuju. A také tím dojde k zjištění přesného počtu ovocných dřevin. To ale nemění nic na tom, že bude vysázeno 100 ks stromků, protože je dost lokalit, kde je třeba stromy dosadit. Podle mého odhadu bude potřeba na alej od kolchozu do Kamenek něco mezi 88 až 96 kusů stromů. To ale budeme vědět až po přesném vytyčení. Je zde ještě nutno zmínit, že se mi prozatím nepodařilo získat všechny souhlasy okolních vlastníků. Ale zatím všichni oslovení chápou tento projekt a jeho přínosy pro krajinu a již své souhlasy udělili. Tady se dostáváme k záležitosti koupě pozemku čísla 2109/8. V tomto místě pod kolchozem bude alej po obou stranách polní cesty a tím bude doplňovat obnovenou výsadbu ŘSD.

Ohromný přínos pro krajinu a ekologii nebudu zde vysvětlovat, když je zcela zřejmý. Přitom je prvotní úkol zpřístupnit rybník v Ošu. www.asz.cz, www.ochranaprirody.cz, www.nase-voda.cz

Již jsem obešel většinu vlastníků okolních pozemků a získal jsem souhlasy k výsadbě ovocných vysokokmenných dřevin blíže jak tři metry od hranice jejich pozemků. Děkuji všem vlastníkům, kteří již podepsali souhlas s liniovou výsadbou ovocných. Děkuji

Děkuji také zastupitelstvu obce Vřesina, že to vše chápou (tedy až na dva, že ANO) a radě obce za financování (odhadovaný rozpočet do 100.000 Kč) a schválení koupě pozemku.

16.11.2019 Zasaď si svůj strom aneb 30 let po revoluci vrací ODS Vřesina tvář krajině

V tento den obec Vřesina a já svoláváme všeobecný vřesinský lid na veřejně prospěšnou akci

ZASAĎ SI SVŮJ STROM – VŘEŠACI VALI STROMY DO POLA

Každý vysazený strom bude mít svého „kmotra“. Výsadbu stromu si provede každý sám. Samozřejmě musí dotyčný opatřiti stromek chráničkou proti okusu zvěří! Veškerý sadbový a ochranný materiál poskytuje obec Vřesina – děkuju. Stromořadí bude očíslováno a seznam patronů každého stromu bude v aleji uveden.

Vznikne unikátní alej, která rozdělí velké půdní bloky v původní trase polních cest, které před komunistickou násilnou kolektivizací sloužily vřesinským rolníkům.

Po úspěšném provedení výsadby bude malé pohoštění v domě zahrádkářů a doufám, že i s přednáškou pana pomologa.

Přesné informace o průběhu akce budou zveřejněny později.

Chci lepší Vřesinu!

Bc. Petr Lička, člen rady obce a ODS Vřesina

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Obecní rybník

Zdar vřesiňaci,
na posledním zastupitelstvu obce konaného dne 17.4.2019, kdy jsem se z této schůze omluvil z důvodu rození našeho synečka Petříka, jsem byl osočován a nařknut z mnoha věcí  Petrem Řeháčkem a Martinem Džanajem. Jelikož jsem byl nepřítomen, tak se k tomu nechci vyjadřovat, bo by to byla klebeta, když mám informace z druhé ruky. Nejsem stejný jako ti dva. O co se jedná? Jedná se o obecní rybník. Proto zde zveřejňuji vše, co jsem kdy zaslal na obecní úřad, nebo kdy předložil radě obce. Po dočasném vyřešení situace, kdy byl Petrovi Řeháčkovi obecní rybník pronajat na jeden rok.
Zde máte můj pohled na věc:  klikni sem
Bc. Petr Lička
Hlavní 43
742 85 Vřesina
Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Staré hříchy vedení znovu vyplouvají na povrch

Opravdu není dobré pro budoucnost se stále dívat a hledat chyby na minulých vedeních obce. V některých případech ale není možné mlčet a nechat být stranou nesmyslně utracené peníze ex starostkou paní Roubíčkovou –  včetně odpovědnosti jí řízené rady obce a osob v ní exponovaných.

Pan starosta Kopeň v Vřesinských novinách na první straně posledního vydání zmiňuje nějakou firmu Ingesta s.r.o., která podle něj nedodala dílo odpovídající kvality. Dostala zaplaceno minimálně 1 milion korun za projekty, které jsou, jak se můžeme dočíst v obecních novinách špatné a nepoužitelné. Pomiňme už cenu za projekt zdravotního střediska či sběrného dvora, jak ji rada vysoutěžila, ale dívejme se na  to, že se zase nic nestalo aby byly vyvozeny důsledky  rozhodnutí ex starostky.

Všichni jsou spokojeni, starostka nesmyslně utratila peníze, firmy odvedly práci, která je jak píšou Vřesinské noviny k ničemu a nic se neděje. Nikdo se neptá proč, nikdo není odpovědný?

K čemu mámekontrolní výbor obce? Proč nečteme na obecních stránkách, jak situaci řeší?

Jen se na závěr zeptám, je normální v rodinném rozpočtu utratit půl milionu za věc, kterou nepotřebuji? To už fakt nikomu nevadí?

Takže na závěr, máme projekt (nerealizovatelný) na sběrný dvůr, máme sběrný dvůr (starý) otevřený občanům tak jak je. Do sběrného dvora v Porubě už zase občané Vřesiny nesmí (jak se mohlo mnoho občanů Vřesiny tento víkend přesvědčit).

Máme ale dobře utracené peníze a místo užitku z nich jen starosti a nové náklady.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Vřesiňaci, víte co na jaře s BRKEM?!

Hned na začátku je nutno objasnit co to BRKO vlastně je. Jedná se o Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad. Tento bioodpad vzniklý na území obce má doposud občan možnost likvidovat třemi způsoby. A to s využitím sběrného dvora za hasičarnu nebo objednáním si hnědé popelnice u OZO Ostrava a platit si ji sám. Třetím způsobem je kompostování na vlastní zahradě, tím pádem obci nevzniká povinnost tento bioodpad likvidovat. To znamená, že se nemusí svážet, kompostovat a následně vyvážet, uhlíková stopa je v tomto případě minimální a člověk co nejméně škodí přírodě.

Rada obce pro občany v tomto roce připravila jiný způsob soustřeďování, sběru, svozu a likvidace bioodpadu, který bude v průběhu roku rozšiřován. Základní sběrové místo za hasičarnu zůstane stejné. Od 1.4.2019 bude provozní doba pondělí až pátek od 14:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00. Další novinkou v obci je povinnost zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Dne 27. 9. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů novelizující vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů (zákon č. 321/2014 Sb.). Přináší nové povinnosti obcím a městům. Důvodem je, že v současné době pouze zhruba 10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu se zákonem končí často v kanalizaci. Novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému komunitního kompostování. Nádoba na jedlé tuky a oleje bude od 1.4.2019 umístěna pouze ve sběrném dvoře za hasičarnu.

Během sezóny budou místa sběru bioodpadu ve Vřesině rozšiřovány. A to zejména na taková místa, kde občané bioodpad sypou do lesů. Na tyto místa budou v průběhu sezóny umístěny kontejnery na bioodpad. Na každém stanovišti budou kontejnery dva, které budou barevně odlišeny. Jeden bude na větve z ořezů stromů a podobný objemnější bioodpad, druhý kontejner bude na bioodpad drobnější.

Je nutno zdůraznit, že tyto kontejnery budou pouze na bioodpad a pokud to občané nebudou respektovat, způsobí to technickým pracovníkům obce opravdu velké problémy. Nemluvě o tom, že obci vzniknou zbytečné náklady, které bude muset obec uhradit. Tyto kontejnery bude obecní rychlá rota svážet z celé obce vlastními silami. Rada obce proto rozhodla pořídit traktorový nosič kontejnerů za obecní traktor a kontejnery.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, drobné zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, skořápky ze suchých plodů a vajec, hlína z květináčů, spadané ovoce, větve z ořezů stromů atd.

Radu obce vedla k novém systému soustřeďování, sběru, svozu a likvidaci několik důvodů: 1) eliminace černých skládek bioodpadu na území obce, 2) ekonomický aspekt, kdy se nabízí možnost likvidace bioodpadu v kompostárně za ceny nižší, než nyní obec platí OZO Ostrava, 3) rozšíření stanovišť pro soustřeďování bioodpadu a tím zvýšení kvality této služby obyvatelstvu.

Jaké jsou tedy možnosti likvidace bioodpadu pro občany? 1) kompostování na vlastním pozemku, což je nejlepší způsob, 2) odvoz bioodpadu na sběrné místo a 3) individuální objednání a hrazení si hnědé popelnice u OZO Ostrava.

Věřím, že nový systém soustřeďování, sběru, svozu a likvidace bioodpadu v obci přinese občanům větší komfort při zahrádkaření a lesům méně skládek. Také věřím vřesiňákům, že budou disciplinovaní a nebudou dávat do kontejnerů jiný odpad, než ten, který tam patří. Chceme lepší Vřesinu.

Za radu obce a ODS Vřesina Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Veselé Vánoce a štastný nový rok!

Rubriky: Různé | Komentáře nejsou povoleny

Po prvním zastupitelstvu

Zastupitelstvo obce proběhlo tuto středu v zahradkařu za velmi hojné účasti vřesiňaků. Bylo jich asi 7. Po obvyklých a nutných volbách zapisovatele a ověřovatelů zápisu došlo ke změně programu, kdy bylo zařazeno na program hlasování o dotaci pro hasiče.

Nejvýznamnější bod zasedání byl bezesporu rozpočet obce na rok 2019. Všichni zastupitelé byli s rozpočtem dopředu seznámeni již z materiálu pro zastupitele. A navíc v pondělí se konala pracovní schůzka se zastupiteli k tomuto tématu. Paní Rašíkovou byly zodpovězeny všechny dotazy zastupitelů k jednotlivým položkám rozpočtu. Na zastupitelstvu samotném byly všechny body schváleny drtivou většinou hlasů téměř vždy všech zastupitelů.

Po volbách Vám rada obce předložila programové prohlášení na volební období 2018-2022. Chtěl bych Vás informovat o plnění tohoto prohlášení. Na mnohých bodech rada navazuje na práci rady minulé. Jako například:

ad 1) chodník do poruby – projet ve fázi vypracovávání. Chodník na main street – plánována rekonstrukce s přechodem u autobusové zastávky v roce 2019. Chodník na hřiště – vázne na pozemku paní Příhodové.

ad 2) plánováno v roce 2019

ad 4) v letošním roce bylo vyhodnoceno výběrové řízení na projektovou dokumentaci rekonstrukce kanalizace, která nejvíce zatěžuje kanalizační systém balastními vodami. Také letos budou probíhat opravy kanalizace.

ad 10) tento bod je již splněn a probíhá výpovědní lhůta Klimkovicím.

ad 11) rada obce již schválila zákaz podomního prodeje a nyní celou věc zkoumá obecní právník soudruh Kučera.

ad 14) jelikož paní doktor zdeřila kajsik za lepším, tak rada obce prověřuje u obcí, kde již tato služba funguje, veškeré záležitosti a podmínky této služby pro občany. ad 15) na tomto bodu bude rada obce dlouhodobě pracovat, ale již nyní lze konstatovat, že dopravní obslužnost je oproti minulosti lepší, jelikož v naši obcí projíždí jedna autobusová linka navíc.

Kdyby jste měli dotaz nebo vás něco v naši obci trápilo, neváhejte mne oslovit. Chceme lepší Vřesinu.

S pozdravem Bc. Petr Lička, radní za ODS Vřesina

Rubriky: Informace z jednání zastupitelstva | Komentáře nejsou povoleny

Informace o strategickém spojení pravicových stran v Ostravě pro komunální volby 2018

Naše občany možná zajímá, co se děje i za humny Vřesiny. Tím spíše, že náš největší soused je pro nás soused č. 1.

V médiích proběhla informace, že společným kandidátem na starostu za  ODS, Strany Soukromníků a TOP09 je v Ostravě senátor Nytra. Jistě zajímavý kandidát a pro město dobrý možný starosta.

Co je ale zajímavé pro naše občany, je že za TOP09 kandiduje na starostu Ostravy odvolaná starostka Vřesiny p. Roubíčková.

Opouští tímto definitivně naši místní politickou komunitu? Na včerejším zastupitelstvu obce taky opět nebyla. Tak kdo ví, kde ještě bude a nebo už kandidovala.

Detaily zde.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Historie stavby Zdravotního střediska

V prosinci 2015 byl schválen zastupitelstvem obce Program rozvoje obce do roku 2020 jako výraz potřeb a možností obce v horizontu 5 let.

V Programu nebylo zdravotní středisko,(ani nová hasičárna ani stěhování sběrného dvora ,kde už také se utratily cca 2 mil. kč na pozemek a projekt) a do programu se ZS (Zdravotní středisko, pozn. redakce) dostalo až Dodatkem č. 2 k PRO v roce 2017 a pak do akčního plánu na rok 2018 , kde se předpokládal náklad stavby cca 8 mil. Kč. Před tím se utratilo za pozemky a nemovitost cca 2 mil.Kč ( 2016)a pak 0,5 mil. Kč za projekt.

Z projektu se dnes ukazuje cena stavby cca 14 mil. Kč včetně DPH , bez zpevněné plochy, plus náklady výběrového řízení, dozoru stavby, případných víceprací minus případné vysoutěžení ceny ,takže celkové náklady se budou pohybovat kolem 17 mil. Kč. a se zpevněnou plochou blížící se 20 mil. Kč.

Tato nemovitost v majetku obce by měla být pronajímána lékařům s vidinou trvalé provozní ztráty nutné k vyvolání zájmu o pronájem tak, jak je to dneska při provozu současné hasičárny.

Kdyby tyto peníze byly směrovány k rekonstrukci resp . nové stavbě Domu zahrádkářů podle Programu rozvoje obce , měla by obec důstojnější společenské zázemí sloužící jednoznačně všem občanům obce .

Stavba ZS byla prakticky vynucena koupí nemovitosti Prodejny Jednoty+ přilehlého pozemku, pro kterou obec neměla využití a k ospravedlnění tohoto nákupu bylo rozhodnuto mimo Program rozvoje obce o stavbě ZS.

Nová rada (ani zastupitelstvo) po zastavení stavby „komunitního centra“ , nové Hasičárny a Sběrného dvora„ neměla už dostatek odvahy, aby zastavila i ZS.

Určitá naděje na minimalizaci ztrát obce z této stavby při zachování komfortu občanů, spočívá v jejím dostavění a v prodeji zdravotnickým společnostem se závazkem provozování zdravotnického zařízení.

Ve Vřesině 14.2.2018 ing. Nedělník

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Úvaha o udržitelnosti provozování obecní kanalizace (Srpen 2017)

Podle dokumentů  z roku 2006  má  obec:

 • 11175 m kanalizací vybudovaných do roku 1999
 • 3033 m  kanalizací vybudovaných do roku 2004
 • 4140 m by mělo být dobudováno do konce roku 2010

a podle materiálu z roku 2012  je třeba zrekonstruovat ( nově postavit) 1355 m , dále zrekonstruovat cca 360 m, řešit nevyhovující úseky a špatný technický stav na 2815 m, vedle běžných  oprav a řešení poruch.

Novější výhled  v oblasti kanalizací mi není znám.

Tato problematika je obcí dlouhodobě zanedbána přes to , že po určitou dobu existoval místostarosta  pověřený řízením  obecních kanalizací a existuje  i pověřený správce  kanalizací.

Obec dlouhodobě zanedbala  (od roku 2015)  dozor nad měřením  odpadních vod Ovakem v jednotlivých letech s tím výsledkem, že  v roce 2016 byly pro rok 2017 naměřeny pro rok 2017 hodnoty cca o 30 000 kubíků vyšší a v roce 2017 pro rok 2018  o dalších 30 000 kubíků vyšší což je oproti předchozím letům nárůst  o cca 50 % ,aniž by byla známa příčina.

Obecní kanalizace byla v roce 2016 provozována bez investic se ztrátou cca 800 tis Kč a při dosud nezměněné ceně stočného se tato ztráta  zvýší v roce 2017 cca o 700 tis. Kč a v roce 2018 o dalších cca 700 tis Kč. Tyto peníze doslova odplavou do kanálu. A situace se může nadále zhoršovat.

Nutné zvýšení stočného, aby pokrylo ztrátu bez investic  je tak v řádu 30 Kč za kubík pro obyvatele Vřesiny (asi na 62 Kč  za kubík pitné vody  proti dnešním 31 Kč) a to žádné nesebevražedné zastupitelstvo neschválí.

Za těchto okolností bude kanalzace dále provozována  bez investic  a oprav  se ztrátou  odhadovanou na 1,0 mil. Kč ročně  a to po zvýšení ceny stočného.

Mimo to bude nutné dotovat z rozpočtu obce  všechny investice a opravy, na které nejsou v ceně stočného generovány žádné prostředky .

Vyjdeme–li z úvah roku 2006 a 2012, které jediné jsou k dispozici potřebuje obec:

 • Na vybudování cca 4000 m  nových kanalizací                          cca 40 mil Kč
 • Na údržbu kanalizace  do roku  1990 (odhad 10 % délky )         cca 11,7 mil. Kč
 • Na údržbu kanalizace  do r. 2004 (5% délky )                               cca 1,5 mil Kč
 • Na rekonstrukce  resp. nové kanalizace  podle úvahy 2006       cca 45 mil. Kč

Tímto nejhrubším a nízkým odhadem potřebuje obec cca 98,5 mil, což v řádu 10 let znamená ročně investovat  cca 10 mil. Kč + 1 mil.provozní  ztráty bez investic.

Na první pohled  je tento způsob pro Vřesinu nerealizovatelný a tedy provozování obecní kanalizace neudržitelné.

Tato úvaha  se pohybuje v těch nejhrubších číslech vyplývajících ze starých a neúplných podkladů, ale řádově v ní nebude chyba .

Řešení spočívající  v tom , že se nebudou realizovat žádné investice a budou se řešit pouze opravy  podle toho  jak budou havarie  sice krátkodobě sníží potřebu prostředků ( cca o 40 mil. Kč), ale povedou patrně ke kolapsu celého systému dříve nebo později.

Jediné řešení je ve spojení obce s Ostravou, kde by kanalizace přešla pod Ovak a nárůst ceny stočného by se rozmělnil v nákladech celé Ostravy  ( dnes 39,30 za kubík ).

Ing. Nedělník

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Dotazník: Chci lepší Vřesinu!

Dotazník pro občany Vřesiny! 

5 minut Vašeho času může přispět ke zlepšení života v naší obci – Váš názor je pro budoucnost obce důležitý  Možno přispět vlastním návrhem otázky do dotazníku.

Dotazník můžete vyplnit ZDE.

Rubriky: Novinky | Komentáře nejsou povoleny

Dopis občana: Žádost o výjimku pro důchodce nad 70 let v zóně č. 9

Pan Pavol Pištek nás poposil o zveřejnění jeho žádosti, která byla adresována DPO – Dopravnímu podniku Ostrava.

Vážený pane generální řediteli prosíme o výjimku pro důchodce nad 70 let v zóně číslo 9. Jedná se o úsek Poruba koupaliště a Nová Plzeň. Jde důchodce, kteří často musí jezdit na Krajskou polikliniku v Porubě. Jde asi o 300 důchodcú nad 70 let. Navrhujeme tento problém řešit podobně jako důchodci z Krásného Pole, kteří jen předloží platný doklad – obč. průkaz, že jsou občané Krásného Pole – jezdí bezplatně na zastávku Krásné Pole. Jménem 300 důchodců a obce Vám předem děkujeme, že zvážíte naši žádost. Váš bývalý zaměstnanec dopravního odboru Pavol Píštek. Ve Vřesině 11.3.2018 – občan Vřesiny.

Dne 19.3.2018 jsem se ohlásil přes p. Pokorného do Rady obce, kde jsem přednesl moji žádost. Byl jsem šokován, všichni přítomní členové rady nepodpořili moji žádost, až na místostarostu p. Pokorného. Žádost jsem předkládal s tím, aby žádost měla větší váhu pro další jednání. Přesto jsem předal jeden výtisk žádosti paní starostce Kozelkové. Pochopil jsem, že ta pro žádost nenašla pochopení, tak jsem ji na druhý den od paní starostky převzal zpět. Žádost jsem přesto odeslal na DPO. Odpověď pana generálního ředitele DPO přikládám. Po obdržení odpovědi jsem si sjednal schůzku na Odisu, kde jsem se dozvěděl, že Odis nemůže udělit žádnou výjimku, že naopak je nutné omezit výjimky a sdělili mi, že některé obce poblíž Ostravy tyto výjimky provádějí a důchodcům nad 70 let hradí časové jízdenky v plné výši. Kdyby naši radní měli podobnou snahu řešit tento problém, to by museli chtít. Ze zkušenosti z Rady ze dne 19.3.2018 to slibně nevypadá. V naši obci radní nehledají možnosti, jak občanům vyhovět, ale vyhledávají důvody, jak žádostem nevyhovět. Toto se může změnit až po komunálních volbách, kde hlavně starosta by měl být rodilým občanem Vřesiny, který zná problémy občanů.

Pavol Pištek

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Kandidátka ODS v Ostravě

Vážení spoluobčané, obrátilo se na nás několik občanů s dotazem, zda bývalá starostka Vřesiny paní Roubíčková je nyní členkou ODS.

Tento dotaz chápu, protože Ostrava a okolí je oblepeno billboardy s jejím jménem a logem ODS.  Vysvětlení je prosté, prostě se pokouší o štěstí zase někde jinde – v Ostravě – a z naší obce se asi formálně odstěhovala, protože jinak kandidatura na společné kandidátce pravicových stran v Ostravě není možná.

Jak se s tím srovnává ona, která za dob jejího působení v orgánech obce prohlašovala, že s ODS nikdy nebude spolupracovat, je jen věcí její morální integrity.

Za naši organizaci ODS ve Vřesině mohu jen konstatovat, že jsme s jí kandidaturou a vůbec spojení s TOP O9 v Ostravě nesouhlasili a nepovažujeme to za šťastné a taktické. Ostravská ODS se tak rozhodla, je to jejich věc a odpovědnost za kandidátku před občany.

Pozitivem je, že naše kandidátka ve Vřesině je sestavena s rozvahou a je mixem osob z různými povoláními, ale za to v velkými životními zkušenostmi a to hlavně, občany Vřesiny, kteří zde žijí a chtějí žít!

ODS Vřesina

Rubriky: Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Výsledky dotazníku Chci lepší Vřesinu!

Koncem května tohoto roku jsme zveřejnili on-line dotazník pro občany Vřesiny, abychom zjistili, co naše občany trápí a nad čím by se mělo nové vedení obce do budoucna zamyslet. Dotazník bylo možné vyplnit do 16.9.2018 a celkem jsme obdrželi 114 odpovědí. I přes relativně nízký počet odpovědí lze z výsledků dobře vyčíst hlavní problémy, které sužují naši obec nejvíce. Mimo předvyplněných odpovědí měli respondenti možnost i otevřených odpovědí, které poskytly různé úhly pohledu a na jejichž základě jsme vytvořili seznam nejčastěji zmiňovaných problémuů:

 1. Doprava v obci - Téměř každý respondent zmínil tuto oblast, přičemž by se daly odpovědi shrnout do těchto kategorií (Dořešení nepřehledné křižovatky „Na Rožku“, dodržování povolené rychlosti, omezení nákladní dopravy, zpomalovací semafory, chybějící retardéry, nadměrný hluk a prašnost, chybějící přechody pro chodce).
 2. Chodníky -Respondenti si stěžují především na chybějící chodníky na ulicích Hlavní, Osvobození a na hlavní cestě směrem na Porubu.
 3. MHD – Zde si respondenti stěžují hlavně na mimoměstskou zónu č. 4, ale také na malou četnost autobusových i tramvajových spojů.
 4. Lékařská péče - Chybějící dětský a zubní lékař, dlouhé čekaní u praktického lékaře, staré a nevyhovující prostory v budově hasičárny.
 5. Volnočasové aktivity pro děti - Respondenti by chtěli nová dětská či work-outová hřiště (ulice Plzeňská, ulice Klimkovická za autobusovou zastávkou). Obec by měla také více podporovat aktivity pro děvčata a nejen pro chlapce (fotbal).
 6. Bezpečnost a veřejný pořádek - Často bylo zmíněno, že obecní policie není vůbec vidět (mimo radarové měření) a že by měli být více aktivní během a po kulturních akcích, a ve večerních a nočních hodinách o víkendech.
 7. Kanalizace a stočné – Stav kanalizační sítě, vysoké náklady na provoz a jako důsledek zvyšovaní stočného
 8. Kulturní akce – Málo kulturních akcí.
 9. Sběrný dvůr – Rozšíření provozní doby, dva dny v týdnu je málo.
 10. Zimní údržba cest a chodníků - Rychlejší odklízení sněhu.

Podrobné výsledky a grafy naleznete pod tímto textem:


Rubriky: Dotazník Chci lepší Vřesinu | Komentáře nejsou povoleny

Volební program a kandidátka ODS Vřesina

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek a sobotu 5.-6. října 2018, kdy voliči rozhodnou o novém složení zastupitelstva obce. Každý volič může dát svůj hlas jedné straně či hnutí nebo 15 kandidátům napříč různými strananmi.

ODS Vřesina připravila pro voliče program, který si můžete prohlédnout ZDE.

Kandidátka ODS Vřesina:

Rubriky: Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Otevřený dopis: SNK NEMÁ PRÁVO HRÁT SI NA MORÁLNÍ AUTORITU OBCE

Přišel nám otevřený dopis od autora, který si přeje zůstat anonymní, ale již nám jiný dopis v lednu 2017 posílal (k nahlédnutí zde).

SNK NEMÁ PRÁVO HRÁT SI NA MORÁLNÍ AUTORITU OBCE

Příští víkend proběhnou v naší obci komunální volby. Po přečtení volebního letáku SNK zjišťuji, že Jana Holušová a její sdružení nezávislých kandidátů se pasovalo do role morální autority obce, kterou máme volit aby komunální politika byla férová a byla bez hádek a podrazů.

Upřímně musím říci, že mě z toho polil studený pot. Bylo to SNK (číslo 6.), které v minulosti vládlo naší obci 12 let, a jak to dopadlo?!

Prodali téměř veškerý obecní majetek soukromým subjektům.

1) Areál letního kina

2) Skalka Vřesina

3) Obecní pila

4) Pozemky pro výstavbu RD

5) Rozvod plynofikace

6) Atd.

V neposlední řadě také předražená výstavba Vřesinského fotbalového hřiště Opusta stála cca 12 mil. Kč (výše obecní investice byla  v obou fázích celkem 25 mil Kč – pozn. redakce).

Dále se podívejme z jakého kamene je zídka u obecního úřadu a poté se podívejme na zídku plotu paní Holušové (obecní zakázka).

Heslo SNK a Jany Holušové bylo „kujme pikle“ a za 12 let co vládli obci způsobili úplný morální rozvrat v obecním zastupitelstvu. A to se z toho bohužel léčí dodnes. Když odcházela z postu starostky zbylo po ní několik miliónů dluhů, protože neplatila za obec stočné. A nebýt nového starosty Ing. Kopeně, který to dal po ní do pořádku, skončila by Vřesina v exekuci.

Já osobně dávám straně SNK jasné NE.

Mějme při volbách šťastnou ruku.

Rubriky: K zamyšlení | Komentáře nejsou povoleny

Výsledky voleb ve Vřesině – Dohoda o koalici a vedení obce

Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 18.10.2018 se dohodla vítězná Otevřená radnice, KDU-ČSL a ODS na koaliční dohodě o vedení obce v novém funkčním období.

Všechny tři subjekty mají shodu na svém volebním programu a v následujících dnech připraví reálný program pro rozvoj obce na další 4 roky.

Složení rady je pětičlenné, kde rovnoměrně participují zástupci koalice a je shoda na funkci starosty a místostarosty.

Současná koalice má podporu 9 hlasů zvolených zastupitelů, což představuje 60% hlasů pro!

Jsme rádi, že v této koalici jsou zastoupeny a prezentovány moderní názory na směřování obce do budoucnosti a konzervativní zkušenosti vřesinských rodáků, to zaručuje správný a poctivý směr obce.

O koaliční smlouvě budeme občany dále informovat.

Společně pro Vřesinu: Otevřená radnice – KDU-ČSL – ODS

Přehled zvolených zastuputelů naleznete zde

Rubriky: Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Co nového v dědině

Vřesiňačky a Vřesiňaci,

chtěl bych hned tady v úvodu poděkovat všem lidem, kteří volili ODS Vřesina a dali jste nám důvěru na příští volební období. Jsem velmi rád, že věříte v náš volební program, který budeme v následujících čtyřech letech plnit. Jelikož jsme neobhajovali žádný post zastupitele obce, tak mne velmi překvapilo, že jsem byl zvolen ze třetí pozice na kandidátce. Děkuji za Vaši důvěru. Díky si také zaslouží náš předseda Honza Fučík a Martin Staněk, kteří odvedli velký kus práce při sestavování kandidátky, tvorby volebního programu a vedení předvolební kampaně. Děkuji.

Jak již mnozí víte, byla minulý týden dohodnuta koalice mezi hnutím Otevřená radnice, KDU-ČSL a ODS. Rada obce bude ve složení Jiří Kopeň (starosta, Otevřená Radnice), Pavel Pokorný (místostarosta, KDU-ČSL), Jiří Augustin (Otevřená Radnice), Michal Král (KDU-ČSL) a Petr Lička (ODS). Nevím jak probíhaly jednání o možných koalicích po volbách, ale ODS Vřesina byla ušetřena těchto jednání. Je to možná dáno tím, že jsme nejmenší stranou nebo hnutím zvolenou do zastupitelstva obce Vřesina. Byli jsme osloveni minulý týden a do 24 hodin dostaly Otevřená radnice a KDU-ČSL naši kladnou odpověď na sestavení koalice. Jasné, stučné výstižné. Měli jsme čtyři podmínky které byly nutné k akceptaci koaliční dohody ze strany ODS Vřesina. Tyto čtyři podmínky se promítnou v programovém prohlášení Rady obce, které bude brzy zveřejněno.

Jsem velmi rád, že i když ODS má jednoho zastupitele, tak jako člen Rady obce se nám bude prosazovat program mnohem lépe.

Na blogu vresinak.cz Vás budeme informovat o plnění našeho předvolebního programu.

Za ODS Vřesina Bc. Petr Lička

Rubriky: Informace z jednání obecní rady, Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Programové prohlášení KDU-ČSL, Hnutí Otevřená Radnice a ODS

Rubriky: Volby 2018 | Komentáře nejsou povoleny

Echo z Hlavní 24

Zdravím všechny příznivce Vřesiňaka,

dnes se konalo první zasedání Rady obce od ustavujícího zastupitelstva obce Vřesina. Byla to pro mne nová výrazná zkušenost. O všech výsledcích usnesení rady vás čtenáře Vřesiňaka určitě nepřipravíme, ale je nutné prvně kontaktovat dotčené osoby, subjekty, firmy a další všelijaké organizace i instituce. Ale již můžeme jako první informovat o změně otvírací doby s okamžitou platností sběrného dvora za hasičárnou :

úterý: 14:00 – 17:00

čtvrtek: 14:00 – 17:00

sobota: 09:00 – 12:00

Tato otvírací doba platí do konce měsíce listopadu t.r. Zůstaňme ale u tohoto odpadu. Jelikož je pro obec, a proto i pro nás občany, z dlouhodobého hlediska mnohem výhodnější likvidace BRKA na území obce ( poznámka redakce: BRKO – Biologicky Rozložitelný Komunální Odpad. To je jako MÁJKA – MimozemskÁ Játrová KAše, poznámka řezníkova ).Jsem rád, že volební program ODS má velkou podporu v radě a již se daří naplňovat. A jsem si jistý, že od jara vám připravíme ještě širší škálu možností likvidace BRKA.

Dne 19. prosince 2018 by se mělo konat zastupitelstvo obce Vřesina. Na tomto zastupitelstvu se jistě bude projednávat velmi mnoho opravdu důležitých věcí, jako rozpočet, změna územního plánu atd…. Chtěl bych, aby o podrobnostech byli prvně informovány všechny zastupitelky a všichni zastupitelé obce. Také se by se mělo rozhodovat o obecním četnictvu a jeho setrvání v Klimkovicích. ODS Vřesina nemá jinou možnost než podpořit vypovězení smlouvy o vřesinském četnictvu s Klimkovicemi. A tím se začíná naplňovat jeden z bodů našeho volebního programu. Vřesinské četnictvo pro dědinu!

Kolem 17:40 začalo otvírání obálek výběrového řízení obce na vypracování projektu rekonstrukce kanalizace ulic Malá Strana, Hlavní, Selská a další. viz zveřejněná výzva na úřední desce. Otvírání obálek se podrobilo bedlivému zraku Andrejovému pochopu z hnutí. Dle mne je ale pozitivní, že pan Džanaj má zájem o společnou věc. A tou je VŘESINA.

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny

Echo z Hlavní 24

Zdravím všechny čtenáře Vřesiňaka,

je za námi druhé zasedání rady obce Vřesina. Jsem rád, že se daří naplňovat volební program ODS Vřesina a to hlavně v dopravě. Již mohu občanům Vřesiny oznámit, že na přechodné období ( od 9. prosince do 8. června 2019 ) přibude nová autobusová linka společnosti Transdev. Tato linka, by měla mít číslo 676 a bude jezdit mezi Vřesinou a lázněmi na Hýlově. Je také dobrou zprávou, že bude jezdit třikrát denně. z toho vyplývá, že přes Vřesinu budou jezdit celkem tři autobusové linky. Když už jsem načal téma dopravy, tak je nutno zmínit, že pan starosta Kopeň začal jednat s DPMO o možnostech lepší a levnější dopravy tramvajové linky číslo 5. Také je velmi pozitivní, že v obci bude investováno něco mezi 5 – 7 miliony korun do nových chodníků ( k hřišti, do Poruby ), do oprav chodníků ( ulice Hlavní, Na Potůčku ), nových přechodů pro chodce a do oprav stávajících komunikací.

Rada obce také dokončila a vyhodnotila výběrové řízení na pořízení projektu rekonstrukce kanalizace. Musely býti prověřeny reference projektanta a to vše pod bedlivým dozorem předsedy kontrolního výboru pana Džanaje. Byla to pro mne zajímavá zkušenost, jelikož nabídky se pohybovaly mezi 450 000,- až po 1 650 000 Kč. Vítěz bude jistě brzy zveřejněn.

Byly řešeny běžné záležitosti nutné k chodu obce jako žádost o kácení stromu, který ohrožuje zdraví a majetek, výzvy na asistenta/asistentku starosty obce, výzva na volné místo obecního četníka a další. Jak již asi všichni víte, do obecního automobilu, který využívá obecní četnictvo, zezadu narazil další vřesiňak. Pojišťovna vyhodnotila, že oprava automobilu bude stejná jako jeho hodnota. Proto se rada obce rozhodla podat výzvu na pořízení nového vozu, který by měl splňovat následující kritéria: výkon motoru min. 75 kW, palivo benzín, objem zavazadlového prostoru min 415 litrů, pohon 4×4, bílá barva, míst k sezení 5.

Závažnou zprávou ale je, že stavební firma Therm, která buduje zdravotní středisko požádala o schválení dodatku ke smlouvě. V tomto dodatku by firma Therm chtěla schválit vícepráce a posunout termín zhotovení. Prostudování oprávněnosti vícepráce nedokáži objektivně posoudit, ale Jirka Augustin se toho dobrovolně chopil a řekl, že je dokáže posoudit. Posunutí termínu zhotovení je zcela neakceptovatelný! Ve smlouvě jsou jasně dány sankce za nedodržení termínu předání stavby. Stavebníci chtějí posunout termín o tři měsíce a s tím nemohu souhlasit. Proto se bude rada obce touto záležitostí intenzivně zabývat.

Kdyby někdo z obyvatelů Vřesiny nějaký dotaz nebo podnět, neváhejte a kontaktujte mne. ChciLepšíVřesinu!

Bc. Petr Lička, zastupitel za ODS ve Vřesině

Rubriky: Informace z jednání obecní rady | Komentáře nejsou povoleny