Námitka ke změně územního plánu obce Vřesiny

Příroda proti bezohlednosti

Ve Vřesině 30. dubna 2023 sepsal Petr Lička

Vážení obyvatelé naši obce,

Dne 4.5.2023 od 16:00 se bude veřejně projednávat v zahradkařu ,,Návrh změny 2B územního plánu   obce Vřesiny“. Tím to článkem se obracím na vás všechny obyvatelé, kteří žijí ve Vřesině, obracím se na vás jako občan dotčený touto změnou a také jako zastupitel, který se změnou územního plánu číslo 2 (změna 2A již proběhla a nyní se jedná o změnu 2B) zabývá od prvopočátku. Návrh změny územního plánu 2 obce Vřesiny (dále v textu jako ,,změna 2B“) bylo od prvopočátku hlavně řešení území v lokalitě Skalka (areál provozuje Skalka Ostrava s.r.o.), která po intervenci rady obce o tuto změnu 2 územního plánu požádala naší obec. Nechci se zde zabývat celou genezí této záležitosti, která byla mnohokrát a dlouze probíraná na zastupitelstvech obce a radě obce, ale chci se zabývat místním biocentrem 5 (MBC 5). Toto biocentrum se nachází v těsné blízkosti Skalky.

Pro lepší objasnění a pro uvedení do celé složité záležitosti, si níže můžete přečíst část přepisu ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.6.2021 a jedná se o bod 8 programu. Celý zápis ze zasedání zastupitelstva je volně přístupný na webových stránkách obce.

8. Rozhodnutí o návrzích na změny územního plánu

Firma Skalka family park s.r.o. v rámci svých rozvojových projektů začala realizovat věci, které byly v rozporu s územním plánem, proto se rozhodla dát vše do souladu. Skalka podala návrh na změnu č. 2 územního plánu, tak aby z jejich strany vše v souladu. Na kraji si zmapovali proces zrychleného řízení, tzn. že se některá kola v řízení přeskakují. Starosta doplňuje, že komunikaci s krajským úřadem zastupitelé obdrželi v dokumentech. Na základě toho se obec připojila se svými požadavky s tím, že Skalka si zaplatí svoji část a ostatní část obec. Výsledkem toho je návrh na změnu územního plánu č 2, kterou zpracovala Ing. Miklendová. Samotný návrh usnesení je velmi jednoduchý. Ing. Šíma podotýká, že materiál, který obdrželi zastupitelé je velmi rozsáhlý a zasloužil by diskuzi. Nemá rád tento typ podnikatelů, kteří dělají vše zpětně, vadí mu zrychlené řízení, ruku proto nezvedne. Také má dotaz, jaký význam bude mít to, když pro to nezvedneme ruku, co to bude mít za následek? Starosta nedokáže odpovědět. Skalka se snaží chovat nyní zodpovědně, proběhlo jednání. Ing. Šímu hlavně zajímá, proč by to mělo být zrychlené jednání, proč nebude řízení obvyklým způsobem. Proč by se tak mělo postupovat? V běžném řízení probíhají obvyklé kroky, proč by se tedy mělo postupovat nenormálně. Starosta odpovídá, že z hlediska stavebního zákona je proces územního plánu je velmi zdlouhavý. Změna č. 1 se taktéž dělala několik let, banální věci se schvalovaly velmi dlouho. Myšlenka udělat zrychlené řízení se týká i obce, abychom ji mohli zrealizovat a nedostat se do konfliktu z vlastním územním plánem. Bc. Petr Lička uvádí, že je ve střetu zájmu. Skalka family park po tom tlaku, který na ni byl, sice hospodařil na svém území, ale zcela v rozporu s územním plánem, např. mini ZOO. Proto navrhla zkrácené řízení a odůvodnila to tím, že by vše chtěla dát co nejdříve do pořádku. Obec toho využila a přidala tam také své požadavky, např. by to pomohlo skautům. Také bylo několik požadavků od občanů. Jde o to, proč nevyužít zrychleného řízení, když už by bylo zahájeno. Ke všem bodům se komise pro rozvoj obce a komise stavební a investiční vyjádřila, některé body doporučila, některé ne. Poté předáno paní Ing. Miklendové a vznikl stávající návrh. Buď se zkrátí a bude vyřešeno nebo se tím budeme několik let zabývat. Jde čistě pouze o využití zrychleného řízení, tak proč toho nevyužít. Starosta sděluje, že v okamžiku, kdy situace nastala, což je asi začátek volebního období. Měl schůzku na stavebním úřadě v Bílovci s dotazem, zda se někdy musela odstraňovat stávající stavba. Bylo sděleno, že žádné budovy se nebourají, ale je to písemná zdlouhavá komunikace, která je ve finále povolena. Starosta doporučuje nejít hlavou proti zdi. Prof. Vašinkovi se na tom nelíbí několik věcí. Je tady firma, která udělala něco, co neměla, udělala to v rozporu. Firma nás tlačí do zkráceného řízení a co z toho má obec? Obec z toho nemá nic. V našem zájmu není, aby se Skalka nerozšiřovala, jde vidět, že to v areálu žije. Pokud něco chtějí po obci, chtějme také něco od fy Skalka. Nemusí to být v penězích, ale třeba v podobě nefinančního plnění např. péče o zeleň, výzdoba obce. Proč by obec nemohla mít určitou výhodu. Dobře, ale chtějme něco za to. Místostarosta má k tomu jednu věc, Ing. Daněk byl několikrát na radě. Z dřívější diskuze vyplynulo, že je podaná změna územního plánu……..

Zdroj: www.vresina.cz

Na jednáních rady obce se zástupci Skalky a zpracovatele územního plánu bylo dohodnuto, že Skalka si změnou úp dá do pořádku ty části areálu, které jsou v rozporu s úp a to zejména části, kde se nachází minizoo a boční dětský lyžařský svah. Skalka vznesla požadavek na změnu úp v části lesa Zahumenice, která přiléhá k hlavnímu lyžařskému svahu, tak aby ho v budoucnu mohla využít pro sportovně-rekreační aktivity. Na tento požadavek bylo reagováno tak, aby bylo zachováno MBC 5 v jeho nejcennější části a to je potok Zahumenička a přilehlé břehy, nemusí být tak rozsáhlé, ale zůstane zachováno. Na tuto část MBC 5 byl zpracován biologický průzkum panem Mgr. Adriánem Czernikem ve spolupráci s RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., ale k tomu velmi důležitému faktu se dostaneme dále v textu. Dále bylo zástupcům Skalky zdůrazněno, že je zároveň vhodná příležitost zahrnout do územního plánování i  plochy, na kterých by se chtěla v budoucnosti rozvíjet, ale bylo nám sděleno, že na nově přikoupených pozemcích budou pouze pást zvířata a zařazení do plochy Z (zemědělská) jim dostačuje. A výsledek v návrhu 2B? Minizoo byla zahrnuta do plochy NR-01 (plochy krajinné smíšené s rekreačním využitím), kus lesa Zahumenice byl zahrnut do plochy NS-01 (plochy krajinné smíšené se sportovním využitím). Dále mám pochybnosti o dalších plochách se různými způsoby využití a to nejen v tomto areálu, ale i na jiných místech naší obce. A dle návrhu změny 2B je MBC 5 zcela zlikvidováno!!!!!

Proč je MBC 5 tak důležité a výsledek biologického průzkumu

Jak jsem již výše uvedl vznikl na část MBC 5, která je kolem břehu Zahumeničky biologický průzkum. Tento průzkum probíhal  roce 2019 a zjistil, že se v dané lokalitě vyskytují ohrožené druhy. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2006 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, které říkají, které druhy jsou ohroženy a jak. KOH – kriticky ohrožený druh, SOH – silně ohrožený druh a OH – ohrožený druh. Zdroj: Areál Skalka – víceúčelová vodní nádrž, hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle paragrafu 67 zákona číslo 114/1992 Sbírky. Mgr. Adrián Czernik a Lukáš Merta Ph.D. Stupně ohrožení jsou tři ( I., II. a III.). Dle provedeného průzkumu se v této lokalitě nacházejí tyto ohrožené druhy:

Čmelák zahradní – OH

Čmelák zemní – OH

Kuňka obecná – SOH – zákonem chráněný druh

Kuňka žlutobřichá – SOH – zákonem chráněný druh

Rosnička zelená – SOH – zákonem chráněný druh

Skokan ostronosý – KOH – zákonem chráněný druh

Skokan štíhlý – SOH – zákonem chráněný druh

Ještěrka obecná – SOH – zákonem chráněný druh

Ještěrka živorodá – SOH – zákonem chráněný druh

Užovka obojková – OH – zákonem chráněný druh

Rorýs obecný – OH – zákonem chráněný druh

Netopýr rezavý – SOH – zákonem chráněný druh

Zdroj: Areál Skalka – víceúčelová vodní nádrž, hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle paragrafu 67 zákona číslo 114/1992 Sbírky. Mgr. Adrián Czernik a Lukáš Merta Ph.D.

Těchto dvanáct ohrožených druhů živočichů se nachází v lokalitě o které se zde bavíme, v těsné blízkosti Skalky a k tomu je nutno navíc připočíst dvě chráněné rostliny (česnek medvědí a kamyšník polní). Tyto dva rostlinné druhy jsou dle Červeného seznamu cévnatých rostlin zařazeny do kategorie C4a – druhy vyžadující další pozornost. A jako bonus jsou jedle bělokoré, které se zde vyskytují v původní dřevinné skladbě lesa.

Abychom si dokreslili celou situaci s úp, vrátíme se opět v čase zpět a to k ustavujícímu zastupitelstvu z 24.října 2022, k bodu 8 programu:

8) Jmenování „určeného člena“ zastupitelstva pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace

Starosta informuje, že obec musí mít schváleného člena, který bude dle zákona o územním plánování a stavebním řádu tzv. „prodlouženou rukou“ obce, při řešení různých problému v souvislosti s územním plánem, změn apod. Pan Pavel Pokorný navrhnul starostu obce pana Ing. Řeháčka. Pan Ing. Jiří Kopeň navrhnul pana Bc. Petra Ličku, který se v územním plánu aktivně angažuje a vyzná se v této problematice. V současné situaci se čeká na pozemkové úpravy, což je složitý proces. Poté se přešlo k hlasování.

Usnesení: 1-8-1

Zastupitelstvo obce Vřesina jmenuje Bc. Petra Ličku jako „určeného člena“ zastupitelstva obce pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace obce pro volební období 2022 – 2026. Pro 4, proti 1, zdržel se 9. Usnesení nebylo přijato.

Usnesení: 1-8-2 Zastupitelstvo obce Vřesina jmenuje Ing. Petra Řeháčka jako „určeného člena“ zastupitelstva obce pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace obce pro volební období 2022 – 2026. Pro 10, proti 0, zdržel se 4. Usnesení bylo přijato. Starosta garantuje panu Bc. Ličkovi, že bude „styčným důstojníkem“, se kterým případné změny bude řešit jako první….

Zdroj: www.vresina.cz

Když se podíváte na areál Skalky před dvaceti léty a teď, když se podíváte na vše co tam bylo vybudováno, tak je vidět obrovský kus odvedené práce. A jistě to muselo stát kopec peněz a starostí. Bravo, smekám. Chtěl bych  ale aby rozvoj Skalky probíhal také s ohledem na přírodu a neměl by probíhat v rozporu s úp jak doposud. Je mi zcela jasné, že chtějí využít i okolní les Zahumenice na plochy NS-01 (plochy krajinné smíšené se sportovním využitím) a rozumím všem argumentům, ale já chci jen zachovat asi 10% nejcennější části původního MBC 5. Na druhou stranu se domnívám, že plocha OS-Z2 (plocha pro tělovýchovu a sport) by měla být větší.

Vážení spoluobčané ve čtvrtek 4.5.2023 v 16:00 proběhne veřejné projednávání změny 2B úp Vřesiny, jestli vám všem není jedno, jak se bude nakládat s ohroženými druhy v naší obci, přijďte. Přijďte a vyslechněte si vše co tam padne, je to veřejné projednávání a můžete se tam ptát na vaše všechny nejasnosti. Otevřeně zde říkám, že likvidace MBC 5 se mne osobně dotýká, protože nyní částečně leží také na mé louce a znám to tam naprosto dokonale od útlého dětství. Opakuji a zdůrazňuji, že chci zachovat jen asi 10% procent nejcennějšího původního biocentra. Vím, že zde v předchozím textu byly uvedeny nějaké plochy někde, vím, že někomu to nemusí být zcela jasné. Podívejte se tedy prosím na webové stránky obce, kde v sekci ,,strategické dokumenty“ je uveden kompletní návrh změny 2B. Jsou tam dokonale popsány všechny plochy a samozřejmě včetně map. Na vaše všechny dotazy na veřejném projednávání bude také připravena paní zpracovatelka změny úp, pan starosta a určitě já tam budu také. Věřím také, že dorazí spousta vás a apeluji na vás, přijďte. Je to předposlední možnost, jak s tím něco udělat, poslední je hlasování zastupitelů, které může vše zvrátit. Je důležité zachovat alespoň minimální stupeň ochrany pro naší přírodu.

Bc. Petr Lička

Příspěvek byl publikován v rubrice Problematika územního plánu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.