Skalka a její hříchy

Vážení obyvatelé naší krásné dědiny,

koncem dubna proběhlo veřejné projednávání návrhu změny územního plánu 2B obce Vřesiny. V Zahradkařu bylo celkem přítomno asi 20 lidí, což je k tomu, kolik lidí chodí na zasedání zastupitelstva, ohromující počet. To svědčí o faktu, že vám není jedno, jak je a bude nakládáno s přírodou v naší obci mezi kopci. Když to stručně shrnu, veřejné projednávání bylo místy dosti bouřlivé a paní Miklendová se snažila diskuzi korigovat k tématu změny 2B, což jí připisuji ke cti. Bohužel přítomni zástupci společnosti Skalka family park trpěli místy ztrátou paměti, překrucovali či zlehčovali fakta a také lhali. Nechci se k její prezentaci vyjadřovat, protože, ať je to tak nebo tak, zase mi stoupá krevní tlak. Nicméně paní Miklendová na věcné připomínky uváděla, ať je občané pošlou písemně v zákonné lhůtě. Občan může podat ke změně územního plánu buď připomínku nebo námitku. Ale pozor! Námitku může podat pouze osoba dotčená návrhem změny územního plánu, a to dle jasně daných pravidel. Rada obce se s připomínkami může vypořádat třemi způsoby a to: 1) akceptuje připomínku, 2) neakceptuje připomínku a za 3) akceptuje část připomínky. Dle platné legislativy nemusí své rozhodnutí zdůvodňovat. Zato u námitky je situace jiná. Pokud je námitka formálně v pořádku, musí se jí zabývat a musí své rozhodnutí zdůvodnit. Podle informací od pana starosty, byly na obecní úřad přijaty tři připomínky a jedna námitka. Jako osoba dotčená změnou 2B jsem námitku zaslal já a zde si ji můžete přečíst: Námitka proti návrhu změny č 2B

Pět let se snažím se Skalkou domluvit na ,,legalizaci“ jejich staveb. Jako v minulém období radní a nyní zastupitel obce hájím zájmy obce v tom smyslu, že obec Vřesina je dotčena na svých majetkových právech a obec Vřesina může pouze vyžadovat dodržování územního plánu. Dále si hájím zájmy své osoby, protože chci zachovat biotop, který se částečně nachází na mé louce, chci ať je co nejvíce legislativně chráněn a změnou úp 2B dochází k pravému opaku. A to nejen na mé louce, ale také v lese Zahumenici. Nejedná se o zanedbatelnou plochu, jedná se o rozlohu asi 2,5 ha území lesa, luk, vodních koryt a tůní. Je správné zde uvést, že tůň v potoce Zahumenička zbudovala na své náklady společnost Skalka family park s.r.o., i když na cizím pozemku, ale to je již věc jiná. Zbudovaná tůň se již trochu zanesla, ale funguje skvěle a velmi pomohla fauně a flóře, za to děkuji.  Také umožnili průchod lidem  přes svůj pozemek kolem minizoo, za což děkuji. Nemuseli to udělat, ale udělali. A nesmím opomenout slevu na vstupném pro Vřesiňaky. Toť vše, co má naše obec za přínosy. Snad jen, že Skalkou zaplacena daň z nemovitosti, jde nepřímo do obecní kasy. Ale to jde také od nás všech majitelů nemovitostí ve Vřesině. Bylo také minulým vedením obce několikrát Skalce navrhnuto, aby Skalka family park s.r.o. mělo sídlo na Skalce ve Vřesině. To je ale čistě věc Skalky a nikdo nemá právo jim do toho kecat. Druhá strana věci je ta, že všechny negativní vlivy Skalky, nese na svých bedrech naše obec, my všichni. I když někoho ovlivňuje více. Je mi jasné, že světelný smog z rozhledny nebo nakulane betonové patky původních sloupů v lese, může být někomu z druhé strany dědiny úplně buřt. Světelný smog ovlivňuje negativně přírodu kolem sebe, je zcela nezpochybnitelný fakt. Máme z toho slevu na vstup. Nicméně se vrátím k tématu územní. Zde jsem stručně sepsal, za co vše společnost Skalka family park nese hříchy.

1)      Dětský lyžařský svah

Svah je zbudován na pozemcích pč 1753/211, 1780/18, 1753/203, 1780/17, 1753/209, 1780/216. Došlo zde k návozu obrovského množství materiálu, dosahující až několika metrů. Tím došlo mimo jiné k podstatné změně odtokových poměrů a záboru orné půdy. Pozemky se nacházejí v systému ÚSES (koridor K 626) a na části plochy místního biocentra č.5, přírodní plocha 03. Upozorňuji na fakt, že v daném území se nacházejí a žijí zákonem chráněné druhy organizmů.

Stavba je vybudována v rozporu s platným územním plánem, došlo k záboru orné půdy a významným zásahem do biotopu místního biocentra 5.

2)      Minizoo

Minizoo je zbudována na pozemcích pč 1759/1, 1759/2, 1759/3, 1759/4, 1751 a skládá se z několika budov,  asfaltových chodníků, dřevěných ohrad, kovové rozhledny a nadchodů a parkoviště. Pozemek se dle platného územního plánu obce nachází v ploše KZ (krajinná zeleň) a územní plán obce tyto stavby výslovně zakazuje. Pozemky pč 1759/2, 1759/3 a 1759/4 jsou zahrnuty do systému ÚSES (K 626).

3)      Skluzavka – atrakce

Stavba této atrakce se nachází na pozemku pč 1753/220, která je dle platného územního plánu obce Vřesiny zahrnut do plochy Z (zemědělská) a zároveň do systému ÚSES (K 626), kdy platný územní plán neumožňuje umístění staveb v daných plochách a došlo k záboru orné půdy.

4)      Stavby na pozemku pč 1753/217

Pozemek pč 1753/217 je dle platného územního plánu obce Vřesiny zahrnut do ploch Z (zemědělská). Vybudováním plotů, betonových ploch a staveb došlo k záboru orné půdy, stavby jsou vybudovány v rozporu s územním plánem obce a je zahrnut do systému ÚSES (K 626).

5)      Atrakce

Pozemky pč. 1763, 2384/4, 1764/2, 1764/1, 1768/4, 1765/2, 1765/3 a 1765/4 jsou v platném územním plánu obce vedeny jako plochy KZ (krajinná zeleň) a tento platný územní plán neumožňuje stavby atrakcí, budov a parkovišť v daném území. Obdobná situace je u pozemku pč 1768/1, což je koryto potoka Zahumeničky a dle platného územního plánu obce Vřesiny je zahrnut do plochy W (vodní plocha). Atrakce je také umístěna na pozemku pč 1769/4, což je les a dle platného územního plánu je zahrnut do plochy L (les) a neumožňuje stavby tohoto typu.

6)      Les Zahumenica

V tomto velkém lesním celku, který se místně nazývá Zahumenica, byly zbudovány zpevněné plochy na pozemcích nebo jejich částech pč. 2179/42, 2179/51, 1777/38 a 1777/36. Tyto pozemky jsou dle platného územního plánu zahrnuty do plochy MBC 5 – PP 5 (místní biocentrum č. 5 – plocha přírodní č. 5) a jsou součástí ÚSES.

7)      Zatrubnění vodního toku Zahumeničky

K tomuto zatrubnění došlo na pozemku pč. 2129/8, který je v majetku obce Vřesiny a vodní tok Zahumeničky je ve správě Lesů České republiky, v km 1,353. Přičemž dle platného územního plánu nelze vodní tok zatrubnit. Navíc mám pochybnosti, zda to dle platné legislativy ČR vůbec lze.

8)      Torzo hráze

Ve vodním toku Zahumeničky v km 1,392 se nachází torzo nedostavěné vodní nádrže. Nachází se na pozemcích pč. 2129/8 (obec Vřesina), 1777/40, 2179/44 a 2129/45 (všechny tři Skalka Family park s.r.o.). Jedná se o neoprávněnou stavbu na cizím pozemku a to na pozemku obce Vřesina. Torzo stavby se nachází v lokalitě MBC 5 – PP 03 a MBC 5 – PP 5. Také jsou umístěny v rozporu s platným územním plánem. Na druhou stranu velmi prospívá místnímu biotopu.

Máme v dědině prodlouženou rudnou a na mexiku a v hájku je slyšet dálnice, máme v létě auta z koupaliště, máme několik skládek v katastru (jedna z nich je pod minizoo), snažíme se vkládat mnoho prostředků a činností do zkvalitnění životního prostředí. Stojí nám to z pár stovek při vstupu do cirkusu? Co je naše zodpovědnost? Předat to, co máme svým potomkům, ve stejném nebo lepším stavu, než máme my.

Dne 24.52023 jsem zaslal podět (viz. podnět) na dotčené úřady, a to z důvodu velkých pochybností vůči postupu Skalky v území naší obce. Pokud by společnost Skalka family park s.r.o. postupovala dle platné legislativy ČR, nemusí se ničeho obávat a navíc budou rozptýleny veškeré pochyby. Dnes už je jasné následující: Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí (dále jen MMO OOŽP) ve svém sdělení (Č.j. SMO/415435/23/OŽP/TRA, sp.zn. S-SMO/323001/23/OŽP/4) ze dne 4.7.2023,  mimo jiné úvadí:

1) MMO OOŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad sděluje, že zahájil u moci úřední se společností Skalka family park s.r.o. řízení o odstranění stavby vodního díla zatrubnění vodního toku a hráze na vodním toku Zahumenička. Společnost Skalka family park s.r.o. podala v zákonné lhůtě žádost o povolení těchto děl a nyní je na MMO OOŽP vedeno řízení o dodatečném povolení této stavby. Pokud bude stavba vodního díla povolena, řízení o odstranění stavby bude zastaveno.

2) MMO OOŽP, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu po prošetření sděluje, že došlo k záboru (nezemědělskému využití) zemědělské půdy na pozemcích v kú Vřesina u Bílovce bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Pozemky v kú Vřesina u Bílovce se nachází v území mimo plochy určené platným územním plánem nebo platným regulačním plánem.

Nyní je zcela jasné, jak Skalka family park postupuje v rozporu s platnou legislativou a bez ohledu na životní prostředí a územní plán v naší Vřesině. Klíčové bude, jak se k celé věci postaví stavební odbor v Bílovci, ale od něj bohužel k dnešnímu dni nepřišlo jakékoliv písemné sdělení. To samé platí také pro obec Vřesinu, Lesy ČR a AOPK. Zachování a zlepšení životního prostředí je pro mne nejvyšší prioritou.

podnět str.1

podnět str.2

podnět str.3

podnět. str 4

Bc. Petr Lička

Zastupitel za ODS Vřesina

Příspěvek byl publikován v rubrice Problematika územního plánu. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.